روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 16

ایلان ماسک، نام موشک فضایی اسپیس ایکس را تغییر داد

خبر فضایی
ایلان ماسک، نام موشک فضایی اسپیس ایکس را تغییر داد
1397/09/07
10:11:29