روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

ایلان ماسک: اولین پایگاه دائمی مریخ تا سال ۲۰۲۸ ساخته می‌شود

خبر فضایی
ایلان ماسک: اولین پایگاه دائمی مریخ تا سال ۲۰۲۸ ساخته می‌شود
1397/07/10
08:52:03