روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

با کاهش کیفیت فعالیت؛ تلسکوپ فضایی کپلر بازنشسته شد

خبر فضایی
با کاهش کیفیت فعالیت؛ تلسکوپ فضایی کپلر بازنشسته شد
1397/07/10
09:44:32