روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 41

برای رصد فعالیت‌های کشتیرانی؛ انگلیس یک ماهواره راداری به فضا می‌فرستد

خبر فضایی
برای رصد فعالیت‌های کشتیرانی؛ انگلیس یک ماهواره راداری به فضا می‌فرستد
1397/06/25
10:36:56