روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

برای سامانه‌های ماهواره‌ای با جرم یک تن؛ آزمایشگاه اندازه‌گیری خواص جرمی راه‌اندازی شد

خبر فضایی
برای سامانه‌های ماهواره‌ای با جرم یک تن؛ آزمایشگاه اندازه‌گیری خواص جرمی راه‌اندازی شد
1397/06/27
13:07:58