روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 17

بررسی پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

خبر فضایی
بررسی پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
1397/04/13
10:44:43