روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

برنامه اسپیس ایکس برای فرستادن گردشگران فضایی به ماه، به تاخیر افتاد

خبر فضایی
برنامه اسپیس ایکس برای فرستادن گردشگران فضایی به ماه، به تاخیر افتاد
1397/03/18
18:56:44