روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

برنامه سوریه برای پرتاب اولین ماهواره به فضا

خبر فضایی
برنامه سوریه برای پرتاب اولین ماهواره به فضا
1397/09/21
10:07:34