روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

بعد از ۹ سال فعالیت؛ تلسکوپ فضایی کپلر بازنشسته شد

خبر فضایی
بعد از ۹ سال فعالیت؛ تلسکوپ فضایی کپلر بازنشسته شد
1397/08/26
11:44:01