روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 22

به ایران اجازه آزمایش و ارسال موشک های ماهواره ای باید داده شود

خبر فضایی
به ایران اجازه آزمایش و ارسال موشک های ماهواره ای باید داده شود
1397/04/02
08:46:00