روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 9

بیست و دومین ماهواره چین در سال جاری، به فضا پرتاب شد

خبر فضایی
بیست و دومین ماهواره چین در سال جاری، به فضا پرتاب شد
1397/05/10
09:27:40