روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

تاخیر دوباره در پرتاب تلسکوپ فضایی "جیمز وب"

خبر فضایی
تاخیر دوباره در پرتاب تلسکوپ فضایی
1397/04/07
15:30:45