روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 9

تاکید هرچه بیشتر بر ورود بخش خصوصی در عرصه های فضایی

خبر فضایی
تاکید هرچه بیشتر بر ورود بخش خصوصی در عرصه های فضایی
1397/09/21
16:09:54