روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

تصویب پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ مخابراتی

خبر فضایی
تصویب پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ مخابراتی
1397/06/13
18:47:47