روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

تعویق مجدد پرتاب ماهواره جی.پی.اس نیروی فضایی ارتش آمریکا

خبر فضایی
تعویق مجدد پرتاب ماهواره جی.پی.اس نیروی فضایی ارتش آمریکا
1397/05/20
18:25:43