روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

توان محققان ایرانی برای ساخت ماهواره سنجشی با دقت یک متر

خبر فضایی
توان محققان ایرانی برای ساخت ماهواره سنجشی با دقت یک متر
1397/07/15
15:39:19