روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

ثبت ۴ اختراع در پژوهشگاه فضایی طی امسال/گام پژوهشگاه برای تجاری‌سازی دانش و فناوری

خبر فضایی
ثبت ۴ اختراع در پژوهشگاه فضایی طی امسال/گام پژوهشگاه برای تجاری‌سازی دانش و فناوری
1397/06/03
19:40:57