روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

جانشین قرارگاه نوسازی مناطق سیل زده: میزان خسارت ناشی از سیل در سامانه سجاد ثبت می شود

خبر فضایی
جانشین قرارگاه نوسازی مناطق سیل زده: میزان خسارت ناشی از سیل در سامانه سجاد ثبت می شود
1398/03/12
16:32:13