روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 24

خیز دانشگاه‌های ازبکستان و چین برای همکاری‌های فضایی

خبر فضایی
خیز دانشگاه‌های ازبکستان و چین برای همکاری‌های فضایی
1397/10/03
13:18:20