روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

دبیرستاد فناوری‌های فضایی خبر داد: گردش ۷ میلیارد تومانی بازار بخش فضایی تا ۱۴۰۴

خبر فضایی
دبیرستاد فناوری‌های فضایی خبر داد: گردش ۷ میلیارد تومانی بازار بخش فضایی تا ۱۴۰۴
1397/09/07
09:14:01