روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 13

در خارج از منظومه شمسی؛ ابرزمین مملو از زمرد و یاقوت رصد شد

خبر فضایی
در خارج از منظومه شمسی؛ ابرزمین مملو از زمرد و یاقوت رصد شد
1397/10/04
10:03:18