روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

در پیام اینستاگرامی براری آمده است؛ گام‌های پایانی برای پرتاب ماهواره پیام

خبر فضایی
در پیام اینستاگرامی براری آمده است؛ گام‌های پایانی برای پرتاب ماهواره پیام
1397/09/30
13:44:42