روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 25

دستیار رئیس سازمان فضایی ایران خبر داد: تغییر سیاست‌ توسعه صنعت فضایی ایران/ استراتژی کشش فناوری جایگزین رانش فناوری شد

خبر فضایی
دستیار رئیس سازمان فضایی ایران خبر داد: تغییر سیاست‌ توسعه صنعت فضایی ایران/ استراتژی کشش فناوری جایگزین رانش فناوری شد
1397/05/23
18:35:59