روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

رصد "ستاره کرکس نشسته" توسط تلسکوپ "چاندرا"

خبر فضایی
رصد
1397/04/12
18:59:00