روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

رصد ۱۲۱ سیاره فراخورشیدی جدید با احتمال میزبانی قمرهای دارای حیات

خبر فضایی
رصد ۱۲۱ سیاره فراخورشیدی جدید با احتمال میزبانی قمرهای دارای حیات
1397/03/13
10:17:08