روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 80

روحانی خبر داد: ایران در هفته‌های آینده با موشک ساخت خود دو ماهواره را به فضا خواهد فرستاد

خبر فضایی
روحانی خبر داد: ایران در هفته‌های آینده با موشک ساخت خود دو ماهواره را به فضا خواهد فرستاد
1397/10/20
15:12:48