روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

روسیه: ایجاد حفره در ایستگاه فضایی عمدی است و می‌دانیم کار کیست!

خبر فضایی
روسیه: ایجاد حفره در ایستگاه فضایی عمدی است و می‌دانیم کار کیست!
1397/06/13
19:45:20