روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

روسیه سه ماهواره نظامی به فضا فرستاد

خبر فضایی
روسیه سه ماهواره نظامی به فضا فرستاد
1397/09/09
18:26:17