روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

روسیه و هند یادداشت تفاهم همکاری فضایی امضا کردند

خبر فضایی
روسیه و هند یادداشت تفاهم همکاری فضایی امضا کردند
1397/07/16
10:24:13