روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 41

"روس‌ کاسموس" به دنبال تسریع ساخت سفینه فضایی "فدراتسه "

خبر فضایی
1397/04/28
20:36:02