روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 285

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی مطرح کرد؛ رتبه دوم ایران در حوزه پرتاب و ساخت ماهواره

خبر فضایی
رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی مطرح کرد؛ رتبه دوم ایران در حوزه پرتاب و ساخت ماهواره
1397/05/23
18:37:31