روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: رقیب هیچ شرکت خصوصی یا دانشگاه ها نیستیم

خبر فضایی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: رقیب هیچ شرکت خصوصی یا دانشگاه ها نیستیم
1397/10/09
11:25:20