روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 27

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: گاز هلیوم بالن اینترنتی اربعین بازیابی می شود

خبر فضایی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: گاز هلیوم بالن اینترنتی اربعین بازیابی می شود
1397/08/06
15:52:52