روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

رکورد سرعت فضاپیمای "پروگرس" شکسته شد

خبر فضایی
رکورد سرعت فضاپیمای
1397/04/19
10:55:51