روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 12

ریچارد برانسون سرمایه‌گذاری فضایی عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورد

خبر فضایی
ریچارد برانسون سرمایه‌گذاری فضایی عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورد
1397/07/22
11:31:37