روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 54

رییس سازمان فضایی ایران؛ بخش خصوصی را در فعالیت های فضایی وارد می کنیم

خبر فضایی
رییس سازمان فضایی ایران؛ بخش خصوصی را در فعالیت های فضایی وارد می کنیم
1397/08/23
14:43:26