روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 41

رییس سازمان فضایی ایران: تجارب امروز می تواند موجب شکوفایی حوزه فضایی کشور در آینده باشد

خبر فضایی
رییس سازمان فضایی ایران: تجارب امروز می تواند موجب شکوفایی حوزه فضایی کشور در آینده باشد
1397/10/25
13:46:11