روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 17

رییس مرکز ملی فضایی خبر داد؛ توسعه ساخت و پرتاب ماهواره‌های سنجش از دور تا ۵ سال آینده

خبر فضایی
رییس مرکز ملی فضایی خبر داد؛ توسعه ساخت و پرتاب ماهواره‌های سنجش از دور تا ۵ سال آینده
1397/05/22
19:02:10