روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

طراحی تکنولوژی جدید برای کاهش آلودگی صوتی هواپیماها

خبر فضایی
طراحی تکنولوژی جدید برای کاهش آلودگی صوتی هواپیماها
1397/04/06
11:11:55