روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

طراحی و تدوین پروژه ساخت ۵ ماهواره برای کشورهای حوزه آسیای مرکزی

خبر فضایی
طراحی و تدوین پروژه ساخت ۵ ماهواره برای کشورهای حوزه آسیای مرکزی
1397/07/02
10:56:21