روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

غذای ضدتشعشع برای خدمه کیهان‌پیمای سرنشین‌دار "فدراتسیا"

خبر فضایی
غذای ضدتشعشع برای خدمه کیهان‌پیمای سرنشین‌دار
1397/09/10
09:45:14