روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

لزوم تدوین طرح جامع توسعه فضایی کشور و تعیین نقش دانشگاه‌ها در آن

خبر فضایی
لزوم تدوین طرح جامع توسعه فضایی کشور و تعیین نقش دانشگاه‌ها در آن
1397/04/13
19:02:57