روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

ماهواره‌های دانشجویی برای پرتاب به خط شدند/ فرصت بزرگ خلق ثروت برای استارتا‌پ‌ها

خبر فضایی
ماهواره‌های دانشجویی برای پرتاب به خط شدند/ فرصت بزرگ خلق ثروت برای استارتا‌پ‌ها
1397/07/18
10:25:16