روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 16

ماهواره اماراتی 'خلیفه ست' از ژاپن به فضا پرتاب شد

خبر فضایی
ماهواره اماراتی 'خلیفه ست' از ژاپن به فضا پرتاب شد
1397/08/07
10:07:57