روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

ماهواره پیام در مجموعه آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی تحویل‌گرفته می‌شود

خبر فضایی
ماهواره پیام در مجموعه آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی تحویل‌گرفته می‌شود
1397/10/09
11:52:00