روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 17

ماهواره ۵۰۰ کیلویی ایران تا ۱۴۰۴ پرتاب می شود

خبر فضایی
ماهواره ۵۰۰ کیلویی ایران تا ۱۴۰۴ پرتاب می شود
1397/06/26
11:44:31