روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

مخالفت ایران با تسلیحاتی شدن فضا و استقرار هر نوع سلاحی در آن

خبر فضایی
مخالفت ایران با تسلیحاتی شدن فضا و استقرار هر نوع سلاحی در آن
1397/05/20
17:18:23