روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

مذاکرات "روسکاسموس" برای اعزام شهروندان عربی به ایستگاه فضایی

خبر فضایی
مذاکرات
1397/05/29
15:21:39