روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

معاون سازمان فضایی خبر داد: رصد خشکسالی در کشور با ماهواره

خبر فضایی
معاون سازمان فضایی خبر داد: رصد خشکسالی در کشور با ماهواره
1397/08/06
11:54:27