روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

موفقیت مهندسان چینی در ساخت موتورهای محرکه ایستگاه فضایی تیانه

خبر فضایی
موفقیت مهندسان چینی در ساخت موتورهای محرکه ایستگاه فضایی تیانه
1397/08/08
15:36:20